Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Yoka Mille Fotografie.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Yoka Mille Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien Yoka Mille Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Yoka Mille Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Yoka Mille Fotografie nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Yoka Mille Fotografie te worden medegedeeld. Yoka Mille Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 Yoka Mille Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Yoka Mille Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Yoka Mille Fotografie is geretourneerd. 
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Yoka Mille Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht 

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Yoka Mille Fotografie.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Yoka Mille Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Yoka Mille Fotografie, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoka Mille Fotografie.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Yoka Mille Fotografie.
9.2 Bij inbreuk komt Yoka Mille Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Yoka Mille Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

10. Aansprakelijkheid en rechten van derden

10.1 Yoka Mille Fotografie is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen. 
10.2 Yoka Mille Fotografie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Yoka Mille Fotografie.
10.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
10.4 Indien derden jegens Yoka Mille Fotografie en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Yoka Mille Fotografie in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dit zal geschieden.

11 Slecht weer
Fotograaf bepaalt wanneer het weer te slecht is om het gewenste resultaat te behalen voor een goede fotoshoot. Er wordt dan (kosteloos) binnen 2 weken een nieuwe datum geprikt. Als klant geen nieuwe datum wil afspreken kan hij geen aanspraak meer maken op de aanbetaling.

12 Annulering
12.1 Bij annulering door de Opdrachtgever tot 24-48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag door Yoka Mille Fotografie in rekening worden gebracht. Yoka Mille Fotografie dient ook rekening met u te houden en neemt hierdoor andere opdrachten niet aan.
12.2 Consumenten dienen 24-48 uur van te voren af te melden, annuleren is gratis in dit geval. Meld een consument niets of laat deze niets weten, dan worden er 25 euro per boeking in rekening gebracht. Consumenten mogen ten alle tijden de afspraak verplaatsen tegen een betaling van 12,50 euro. Bij het niets laten weten of niet annuleren brengen we 25 euro in rekening. 
12.3 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Yoka Mille Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.
12.4 Annulering van opdrachtovereenkomst: moet door Yoka Mille Fotografie in het uitzonderlijke geval dat Yoka Mille Fotografie ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, krijgt de Opdrachtgever de reeds gedane betalingen volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor reeds gemaakte hotel-kosten, reiskosten of het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten.
12.5 Yoka Mille Fotografie is niet verantwoordelijk voor een vervanger te zorgen, maar kan er wel bij adviseren.

13 Faillissement/surseance
Zowel Yoka Mille Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Yoka Mille Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene voorwaarden

15. Giftcard

Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Yoka Mille Fotografie tot de aangegeven einddatum.Een giftcard gekoppeld aan een arrangement (Fotoshoot) verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Vanaf dat moment is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten uit het assortiment van Yoka Mille Fotografie Restitutie van bedragen gekoppeld aan giftcards is niet mogelijk.

16. Reiskostenvergoeding 

Bij een reisafstand van meer dan 10 kilometer vanaf Groningen geldt een reiskostenvergoeding van € 0,39 / km. Parkeerkosten en/of reiskosten worden na de fotoshoot in rekening gebracht middels een factuur. De reiskostenvergoeding geldt voor diensten en producten uit het assortiment van Yoka Mille Fotografie. Ook zijn de reiskosten van toepassing op de waardebonnen. 

17. Toeslagen

Voor een fotoshoot op zaterdag,zondag of op een feestdag brengen wij bovenop het geldende tarief een toeslag van €30,00 per fotoshoot in rekening.

18. KOR Regeling

Per 1 april 2020 vallen wij onder de vernieuwde KOR en brengen wij u geen btw in rekening op onze werkzaamheden.

Yoka Mille Fotografie
Peizerweg 265
9744 BD Groningen
© Yoka Mille Fotografie. Mei 2020

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google